Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance

Sídlo: Mokrance 494, 045 01 Mokrance

IČO: 31 668 372

štatutárny orgán: Ing. Alexander Korcsmáros – predseda
Anna Lukácsová – člen predstavenstva

kontaktné údaje – tel./e-mail: +421 905 513 659, pvodmokrance@gmail.com
registrácia: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 804/V

Družstvo vzniklo v roku 1993 v rámci transformácií poľnohospodárskych družstiev delením bývalého JRD VIII. zj. KSČ.

Zameranie podniku je rastlinná a živočíšna výroba.

V rastlinnej výrobe obhospodaruje cca 1500 ha na pestovanie obilia, olejniny a objemové krmoviny. Doplnkom rastlinnej výroby je osivová výroba kukurice a obilniny a sušenie rastlinnej komodity.

V živočíšnej výrobe špecializuje na výrobu surového kravského mlieka a na jatočný výkrm HD a ošípaných. Hlavnými príjmami chovu zvierat je výroba kravského mlieka, čo zodpovedá 57% z príjmoch a výroba bravčového a hovädzieho mäsa, ktorý predstavuje 43%.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo